งานที่ให้บริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ:

1.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์: 0 7565-2522  โทรสาร : 0 7565-2522 เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th/

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ:

                ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ:

การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ

1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานต่างๆ

3.ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และชำระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลา:  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้: เอกสารประกอบการยื่น

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)                                                                                                    จำนวน 1 ฉบับ                                 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                                                             จำนวน  1   ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ                                                                                          จำนวน  1   ฉบับ

4) กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่                                                                             จำนวน   1   ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่า                                         จำนวน   1   ฉบับ

แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป                                    จำนวน   1   ฉบับ

5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ          จำนวน   1   ฉบับ

6)กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นำใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย

กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน

ค่าธรรมเนียม:

ที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50

2

คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

20

3

คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ

20

4

คำร้องขอรับใบแทน

30

5

คำร้องขอรับรองสำเนา

30

 

การรับเรื่องร้องเรียน:

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง โทรศัพท์: 0 7565-2522

หรือ เว็บไซต์ : http://www.klongyanglocal.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
033880
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
40
124
33383
894
1186
33880

Your IP: 172.68.65.157
2018-09-19 00:00