การรณรงค์ให้ประชาชนเก็บกักนํ้า
           ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้จัดสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บนํ้า
ประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บนํ้าในการสำรองนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ
          รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้นํ้าอย่างประหยัด
และเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ การดูแล รักษา ซ่อม สร้างภาชนะเก็บนํ้าให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยป้องกัน
                    
โรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งได้ เพื่อสนองตอบนโยบายชาติ และขณะนี้ ย่างเข้าสู่ ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วง
ที่ฝนขาดระยะอาจทำให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค-บริ โภค เนื่ องจากนํ้าที่มีอยู่ตามแหล่งกัก
เก็บนํ้าต่างๆ มีปริมาณลดลง อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขภาวะการขาดแคลน
นํ้าให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนใช้นํ้า
อย่างประหยัด ควรปิ ดนํ้าทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ สอดส่องดูแล ตรวจสอบระบบเดินนํ้าภายในบ้าน
อาคาร หากพบว่าชำรุด หรื อเสื่อมสภาพ ควรซ่อมแซม รักษาให้คงสภาพเดิม เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ
มิให้เกิดความเสียสิ้นเปลือง นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมภาชนะเก็บกักนํ้าพร้อมฝาปิดให้เพียงพอเพื่อเป็นการ
สำรองนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งนี้ ……
การใช้นํ้าอย่างประหยัดและถูกวิธี


                          วันนี้ อบต.คลองยาง มีวิธีการใช้นํ้าอย่างประหยัดและถูกวิธี มาฝาก...

  การอาบนํ้า การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองนํ้าน้อยที่สุด ฝักบัว ยิงเล็ก ยิงประหยัดนํ้า ปิดฝักบัว ในขณะที่ถูสบู่ จะใช้นํ้าเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิดจะใช้นํ้าถึง 90 ลิตร และหากใช้อ่างอาบนํ้าจะใช้นํ้าถึง 110-200 ลิตร

การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้นํ้า จากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการ จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก

การแปรงฟัน การใช้นํ้าบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้นํ้าเพียง 0.5-1 ลิตร การปล่อยให้นํ้าไหล จากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะใช้นํ้าถึง 20-30 ลิตรต่อครั้ง


- การใช้ ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้นํ้าถึง 8-12 ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุนํ้ามาใส่ ในโถนํ้า เพื่อลดการใช้นํ้า โถส้วมแบบตักราดจะ สิ้นเปลืองนํ้าน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ ชัก โครกควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน
 -การซักผ้า ขณะทำการ ซักผ้าไม่ควรเปิดนํ้าทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียนํ้าถึง  9ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือ
และเครื่ องซักผ้า
-การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างนํ้าจะประหยัดเวลาประหยัดนํ้า และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองนํ้า 9 ลิตร/นาที
 การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองนํ้าเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิ ดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่ยกย้ายได้ ยังนำนํ้าไปรดต้นไม้ได้ด้วย

- การรดนํ้าต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดนํ้าต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อกนํ้าโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือใช้นํ้าที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดนํ้าลงได้

- การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองนํ้าและซักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะ นำไปเช็ดถู จะใช้นํ้าน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำ ความสะอาดพื้นโดยตรง
 - การล้างรถ ควรรองนํ้าใส่ ภาชนะ เช่น ถังนํ้า แล้วใช้ผ้าหรือเครื่องมือล้างรถจุ่มนํ้าลงในถัง เพื่อเช็ดทำความ  สะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดนํ้าโดยตรง
ซึ่งจะเสีย นํ้าเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
047960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
80
388
46801
1721
2178
47960

Your IP: 172.69.63.66
2019-04-18 23:47