วิสัยทัศน์ (Vision)

สังคมก้าวหน้า  มุ่งเน้นบริการประชา

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  บูรณาการเศรษฐกิจ

 สร้างระบบบริหารจัดการ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


พันธกิจ (Mission)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาระบบการสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

๕. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๖. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

๗. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
033889
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
40
133
33383
903
1186
33889

Your IP: 172.69.62.29
2018-09-19 00:12